Chất tăng dai

Description: http://linkerchem.com/Pictures/Chat%20tang%20dai.jpg

Thông tin sản phẩm

Giá

Call

 

 

Hãng sản xuất

Singapore

 

 

Chất tăng dai

DF940 , DF740

Thông số kỹ thuật

 

PHYSICAL PROPERTIES

ASTM

UNIT

Value

Melt Flow Index

(Chæ soá chaûy)

ASTM D1238

g/10min

3.6

Specific Gravity

(Tyû troïng)

ASTM D1505

Kg/m3

893

Tensile Strength, Ultimate

(Ñoä beàn keùo ñöùt)

JIS K7113

Psi

52

Tensile Strength, Yield

(Ñoä beàn keùo Yield)

JIS K7113

Psi

750

Elongation

(Ñoä giaõn daøi)

JIS K7113

%

800

Hardness, Shore A

(Ñoä cöùng Shore A)

ASTM D2240

Shore A

91

Melting Point

(Ñieåm noùng chaûy)

DSC Methoth

0C

70 – 110

Ñoä PH

 

 

6.5 – 7.5

Brittleness Temp

(Nhieät ñoä gioøn)

 

 

- 70 0C

 

Đối tác