Ổn định SW 977

Chất ổn định SW977

SW 977

Đóng gói: 220 kg/phuy

Nhà sản xuất: Pautai Industrial Corporation.

Physical Properties( Thông số kỹ thuật) :
Appearance   :  Clear white-pale yellow liquid
Specific Gravity 25℃ :  1.170
Refractive Index 25℃ :  1.509
 

Đối tác